Zateplení

Dotace na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících rodinných domů, vč. zimních zahrad. Podpora se vztahuje i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů.

 

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících rodinných domů.

Kolik získáte

 • Až 650 000 Kč (nejvýše 50 % z celkových způsobilých výdajů).
 • Čím kvalitnější zateplení provedete, tím vyšší dosažená míra podpory.
 • Výsledná částka závisí na ploše zateplované konstrukce (600 – 3 800 Kč/m2) a dosažených energetických parametrech budovy.
 • Dotaci lze uplatnit i na památkově chráněné budovy.

Dotaci lze uplatnit u budov s datem žádosti o stavební povolení před 1. 7. 2013.

Dotace 30 000 – 650 000 Kč

Chci více informací

Zateplení

 

 

Novostavba

Novostavba

Dotace na výstavbu nebo nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností. Vyšší dotaci získáte, pokud postavíte úspornější dům, zpravidla využívající energii z více obnovitelných zdrojů.

 

Kdo může žádat

 • První vlastník nebo stavebník rodinného domu.
 • Nabyvatel rodinného domu, který dům koupil od prvního vlastníka či stavebníka do 2 let od dokončení stavby.

Kolik získáte

 • Jednorázovou částku 200 000, 350 000 nebo 500 000 Kč podle dosažených energetických parametrů budovy.

Dotace 200 000 – 500 000 Kč

Chci více informací

 

 

Kotle, kamna a tepelná čerpadla

Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo či plynový kondenzační kotel.

 • Lze využít také na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo.
 • Vyměnit lze i soustavy lokálních topidel na pevná paliva, sloužících společně jako hlavní zdroj tepla pro vytápění.
 • Dotace se vztahuje i na příslušenství a zapojení do otopné soustavy.

 

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících dokončených rodinných domů.

Kolik získáte

 • Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže/se samočinnou dodávkou paliva – 80 000 Kč.
 • Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet – 100 000 Kč.
 • Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva – 30 000 Kč.
 • Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a teplovodním výměníkem – 45 000 Kč.
 • Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody – 100 000 Kč.
 • Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody – 80 000 Kč.
 • Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému – 140 000 Kč.
 • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch – 60 000 Kč.
 • Plynový kondenzační kotel – 35 000 Kč.
 • Napojení na soustavu zásobování teplem – 40 000 Kč.

Dotace 30 000 – 100 000 Kč

Chci více informací

Kotle, kamna a čerpadla

 

 

Fotovoltaika

Fotovoltaické systémy

Dotace na domácí fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v domě.

 

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících dokončených rodinných domů.
 • Vlastníci novostaveb.

Kolik získáte

 • Základní instalace o výkonu 2 kWp se standardním měničem – 40 000 Kč.
 • Základní instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem – 60 000 Kč.
 • Základní instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč.
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč.
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč.

Dotace 40 000 – 200 000 Kč

Chci více informací

 

 

Dešťovka – dešťová a odpadní voda

Dotace na efektivní zachytávání a využití dešťové a odpadní vody. Zachycenou vodu lze použít na zalévání zahrady nebo jako vodu užitkovou. Přínosem je úspora výdajů a spotřeby pitné vody.

 • K akumulaci dešťové vody lze použít novou nádrž, ideálně umístěnou pod zemí, nebo vyčištěnou podzemní jímku (např. žumpu, která původně sloužila pro zachytávání odpadní vody) či speciálně upravenou studni.
 • V případě odpadní vody se dotace vztahuje na využití šedé vody (tzn. vody např. z umyvadel, van, sprch či dřezů) i vyčištěné odpadní vody původně s obsahem fekálií (např. vody z domovních čistíren odpadních vod).

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících rodinných domů.
 • Stavebníci nových rodinných domů.

Kolik získáte

 • Dešťová voda pro zálivku zahrady – až 55 000 Kč (podporuje se pouze u stávajících rodinných domů, ne u novostaveb).
 • Dešťová voda využívaná jako užitková (pro splachování) i pro zálivku – až 65 000 Kč.
 • Odpadní (šedá) voda využívaná jako užitková (pro splachování) i pro zálivku – až 60 000 Kč.
 • Odpadní (šedá) voda v kombinaci s dešťovou vodou (dvě nádrže) – až 105 000 Kč.

Výsledná částka zavisí na typu podporovaného opatření a objemu nádrže.

Dotace 27 000 – 105 000 Kč

Chci více informací

Dešťovka

 

 

Příprava teplé vody a solární ohřev

Příprava teplé vody, solární ohřev

Dotace na pořízení a instalaci nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů či tepelného čerpadla.

 • Podporován je solární termický i fotovoltaický ohřev vody, s volitelnou možností podpory vytápění, a ohřev pomocí tepelného čerpadla.
 • Příspěvek se vztahuje i na příslušenství a zapojení systému a na přípravu teplé vody s přitápěním.

 

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících rodinných domů.

Kolik získáte

 • Solární termický ohřev teplé vody s přitápěním – 60 000 Kč.
 • Solární termický ohřev teplé vody – 45 000 Kč.
 • Fotovoltaický ohřev teplé vody – 45 000 Kč.
 • Tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody – 45 000 Kč.

Dotace 45 000 – 60 000 Kč

Chci více informací

 

 

Stínicí technika

Dotace na venkovní stínicí techniku (rolety, žaluzie apod.), která slouží ke snížení tepelné zátěže místností uvnitř budovy.

 • Systém musí být vybaven pohyblivými prvky pro nastavení úrovně zastínění.
 • Žádat lze pouze v kombinaci s dotací na zateplení.

 

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících rodinných domů.

Kolik získáte

 • Podle typu systému 1 000 Kč/m2 (s ručním ovládáním) nebo 1 500 Kč/m2 (s inteligentním řízením) plochy výplně otvoru, na kterém je instalován stínicí systém.

Dotace 1 000 – 50 000 Kč

Chci více informací

Stínící technika

 

 

Řízené větrání s rekuperací

Řízené větrání s rekuperací

Dotace na systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla.

 

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících rodinných domů.

Kolik získáte

 • Centrální systém řízeného větrání se ZZT – 100 000 Kč.
 • Decentrální systém řízeného větrání se ZZT – 75 000 Kč.

Dotace 75 000 – 100 000 Kč

Chci více informací

 

 

Zelené střechy

Dotace na výstavbu zelených střech (extenzivních, polointenzivních a intenzivních) na rodinných domech, případně dalších nadzemních stavbách ve vlastnictví žadatele.

 

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících rodinných domů.
 • Stavebníci nových rodinných domů.

Kolik získáte

 • Podle typu zelené střechy 700 – 1000 Kč/m2 plochy vegetačního souvrství zelené střechy.
 • Maximální výše podpory na podporovanou stavbu je 100 000 Kč.

Dotace 700 – 10 000 Kč

Chci více informací

Zelené střechy

 

 

Využití tepla z odpadní vody

Využití tepla z odpadní vody

Dotace na systémy pro využití tepla z odpadní vody včetně příslušenství a zapojení systému.

 

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících rodinných domů.
 • První vlastník nebo stavebník rodinného domu.
 • Nabyvatel rodinného domu, který dům koupil od prvního vlastníka či stavebníka do 2 let od dokončení stavby.

Kolik získáte

 • Centrální systém pro využití tepla z odpadní vody (nově možnost kombinace s výstavbou)50 000 Kč.
 • Decentrální systém pro využití tepla z odpadní vody – 5 000 Kč za odběrné místo (max. 15 000 Kč).

Na decentrální systém nelze podat samostatnou žádost. Toto opatření je podporováno pouze v kombinaci s jiným, samostatně podporovatelným opatřením.

Dotace 5 000 – 50 000 Kč

Chci více informací

 

 

Ekomobilita

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecí stanice pro osobní elektromobil a dalších zařízení nezbytných pro její provoz.

 

Kdo může žádat

 • Podporovány jsou pouze dobíjecí stanice, které mají funkci řízení odběru elektřiny při dobíjení elektromobilu z elektrorozvodné sítě dle sjednaného maximálního příkonu.
 • Dobíjecí stanice a příslušné parkovací místo musí být umístěno na pozemku, který přísluší k podporované stavbě domu a je ve vlastnictví žadatele, popř. uvnitř tohoto domu.
 • Podporované dobíjecí stanice nejsou určeny pro veřejnost a komerční provoz.

Kolik získáte

 • Výše podpory je 30 000 Kč na jeden dobíjecí bod.
 • Lze podpořit maximálně 2 dobíjecí body na jeden rodinný dům.

Dotace 30 000 – 60 000 Kč

Chci více informací

Ekomobilita

 

 

Projektová podpora

Projektová podpora

Dotace na projektovou přípravu, energetické hodnocení, odborný technický dozor a měření průvzdušnosti obálky budovy.

 • Lze získat k dotaci na všechna opatření kromě nákupu novostavby rodinného domu, výměnu zdrojů energie, přípravu teplé vody, využití dešťovky pouze pro zálivku nebo dešťovku pro zálivku a splachování.

Kolik získáte

 • Jednorázový příspěvek ve výši 5 000, 25 000 nebo 35 000 Kč podle typu podpořeného opatření.

Dotace 5 000 – 35 000 Kč

Chci více informací

 

 

 

Bonus za využití více opatření

Při kombinaci více opatření můžete další peníze navíc. Čím více opatření zkombinujete, tím vyšší bonus. Zvýhodnění může dosáhnout až 185 000 Kč.

Kolik získáte

 • 10 000 Kč za vybrané kombinace opatření – např. zateplení + fotovoltaika = 10 000 Kč, zateplení + fotovoltaika + dešťovka = 20 000 Kč.
 • 25 000 – 75 000 Kč za kombinaci kotlíkové dotace se zateplením – podle typu zateplení (míra podpory se zvyšuje na 60 %).
 • 30 000 Kč za environmentální řešení projektu podle počtu bodů získaných pomocí environmentálního kalkulačního nástroje SFŽP ČR (1 bod = 300 Kč).

Navíc bonus 10 % pro strukturálně postižené regiony (Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj).

Dotace 10 000 – 185 000 Kč

Chci více informací

Bonus za využití více opatření
 

 

 

Dotace nastavíme přímo pro Vaše potřeby

Informace o dotacích:
E-mail: info@jakstavgroup.cz
Telefon: +420 604 255 801

 

Webdesign by