Firmy

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)

Jak lze tuto podporu využít nebo jaké jsou hlavní rozdíly oproti poslední vyhlášené výzvě Úspory energie z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)?

 

Chci podrobné informace

 

 

Na co je možné podporu čerpat a jaká je míra poskytnuté dotace

Obdobně jako tomu bylo i dříve, je možné dotačně podpořit:

 • zateplení obvodového pláště objektů,
 • výměnu nebo renovaci otvorových výplní (včetně osazení vnějších stínících prvků),
 • zvýšení energetické účinnosti technických systémů budov (chlazení, nucené větrání včetně rekuperace, úprava vlhkosti vzduchu, příprava teplé vody a osvětlení vnitřního prostoru budovy),
 • využití odpadní energie,
 • modernizaci a rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu,
 • využívání obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné KVET (tepelná čerpadla, fotovoltaické systémy, využití biomasy, bioplynu) včetně akumulace energie,
 • výměnu energeticky neefektivních strojů (a to pouze za nová zařízení, která musí mít nulové přímé emise CO2 a původní neefektivní stroj musí být po realizaci projektu ekologicky zlikvidován a odepsán z inventární karty).

Nově byly přidány mezi podporované aktivity i vegetační střechy a fasády a modernizace trakčních napájecích stanic a trakčních napájecích sítí.

Jak jsme byli zvyklí, mezi způsobilé výdaje jsou řazeny i externí inženýrská činnost, energetický posudek, projektová dokumentaci (dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby, dokumentace skutečného provedení stavby) nebo náklady spojené s organizací výběrových řízení (maximální výše způsobilých výdajů na organizaci výběrového řízení je nyní 80 tis. Kč).

Jako dobrou zprávu vnímáme také to, že oproti poslední výzvě z OP PIK byla navýšena míra podpory, která je nově rozdělena dle regionů (rozhodující je nikoliv sídlo žadatele, ale skutečné místo realizace). Míra podpory pro jednotlivé regiony je následující:

Severozápad, Severovýchod, Střední Morava a Moravskoslezsko:

 • Malý podnik (do 49 zaměstnanců) – 65 %.
 • Střední podnik (50–249 zaměstnanců) – 55 %.
 • Velký podnik (nad 250 zaměstnanců) – 45 %.

Střední Čechy, Jihozápad, Jihovýchod:

 • Malý podnik (do 49 zaměstnanců) – 55 %.
 • Střední podnik (50–249 zaměstnanců) – 45 %.
 • Velký podnik (nad 250 zaměstnanců) – 35 %.

Výše podpory naopak zůstala nezměněna a minimální dotace na projekt je tak poskytována ve výši 500 tis. Kč (maximálně do 200 mil. Kč).

Výši obdržené dotace ale může ovlivnit další z novinek v této výzvě, a to pojem tzv. alternativní investice. Alternativní investici představují takové náklady, které byste museli v čase vynaložit na udržení stávajícího stavu, pokud byste podporované aktivity nerealizovali.

V případě projektů s celkovými způsobilými výdaji do 12,5 milionů Kč má žadatel dvě možnosti: a) využije paušál, kde se způsobilé výdaje „pouze“ poníží o 10 %, nebo b) využije výpočet alternativní investice dle vzorce, jehož výpočet musí být zpracován energetickým specialistou a způsobilé výdaje budou poníženy dle jeho reálného výsledku (vhodné v případě, že jeho výsledek bude vycházet pod 10 %). U projektů nad 12,5 milionů bude akceptována pouze varianta b).

Kdo může být žadatelem?

Žadatelem o dotaci na úspory energie mohou být malé, střední i velké podniky. Sídlo společnosti může být i v Praze, nicméně projekt lze realizovat pouze mimo hl. město Prahu.

Další podmínky a povinné přílohy

Novinkou je odlišné dokládání povinných příloh, kdy je na doložení konečné úspory energie a prokázání splnění podmínek výzvy kladen větší důraz a je tak potřeba kromě zpracování energetického posudku také vyjádření ke specifickým podmínkám výzvy a povinný report dat, jenž se vztahuje k energetickému posudku.

Dále je důležité vědět, že aby váš projekt splnil požadavky výzvy a byl doporučen k financování, musí být v případě renovací stávajících budov splněna podmínka úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů, a to minimálně ve výši 30 %; v ostatních případech musí dojít ke snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů (rovněž alespoň o 30 %).

Sběr žádostí o podporu začne 1. 9. 2022 a bude probíhat až do 30. 11. 2023 – pokud nebude vyčerpaná alokace, jedná se totiž o průběžnou výzvu. To znamená, že projekty budou hodnoceny průběžně a může se tak stát, že v případě velkého zájmu mohou peníze dojít dříve.

 

 

Poradíme s technickým řešením a vyřídíme pro Vás dotace jednoduše, vše v rámci jedné smlouvy

Nabízíme dodávku a montáž fotovoltaických instalací spolu s vypracováním projektové dokumentace, opatření a přejímky PDS. Provádíme práce v souladu se stavebním zákonem a zákonem o požární ochraně.

Máme zkušené týmy v montáži instalací na všechny typy střešních a zemních krytin.

Pište, volejte:

E-mail: info@jakstavgroup.cz
Telefon: +420 604 255 801

 

Webdesign by